Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden


Artikel 1: Algemeen


Op alle aanbiedingen van Car Interface zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst


 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij Car Interface van de ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
 2. Car Interface heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.Artikel 3: Aanbiedingen


 1. Alle op de website van Car Interface vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en de voorraad strekt.
 2. Car Interface behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. Druk en zet fouten voorbehouden.Artikel 4: Prijzen


 1. Alle productprijzen op de website van Car Interface zijn inclusief 21% BTW.
 2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Car Interface onder voorbehoud van type- en drukfouten. Car Interface is niet verplicht om bij druk of zet fouten de producten voor de verkeerd vermelde prijs te leveren indien van toepassing.
 3. De producten van Car Interface worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.Artikel 5: Betaling


 1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 2. Voor het geval dat Car Interface een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en een wettelijke rente aan Car Interface verschuldigd van 11,07% over het openstaande bedrag per maand voor zakelijke klanten en 6% procent voor consumenten, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
 4. Car Interface is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Car Interface hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.
 5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 6. Alle betalingen (behalve PayPal) verlopen via onze betalingsprovider Multisafepay. (Payment Service Provider). Na het afronden van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van Multisafepay.Artikel 6: Verzending


 1. Car Interface zal zich inspannen om de bestelde producten binnen het bij de aanbieding vermelde aantal werkdagen (of in overeenstemming met de vermelde verwachte verzenddatum) na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het opgegeven afleveradres af te leveren.
 2. De koper is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste afleveradres en het juiste e-mailadres.  Een zending die vermist raakt als gevolg van een onjuist opgegeven afleveradres is voor rekening en risico van de koper. Ook de verzendkosten voor herhaaldelijk opsturen van een bestelling zijn voor rekening van de koper.
 3. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 4. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten, alsmede de kosten voor terugbezorging zijn voor rekening van de koper als na te melden.
 5. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Car Interface, eventueel na opslag bij koeriersdienst.
 6. In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending geweigerd heeft in ontvangst te nemen of 2 weken niet heeft afgehaald van de door koeriersdienst op te geven opslagplaats, zal Car Interface de koper een factuur sturen van de door Car Interface gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- . Car Interface is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Car Interface hiertoe is overgegaan gelden de bepalingen te dezen van artikel 5.Artikel 7: Retour


 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Car Interface bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Car Interface retourneren, conform de door Car Interface verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Car Interface. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier.
  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen aangetekend retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Car Interface heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. De kosten van een retourzending zijn voor rekening van de consument. Indien een geretourneerd product gebruikssporen bevat of beschadigd is, dan wordt deze waardevermindering doorberekend aan de consument en wordt het aankoopbedrag exclusief verzendkosten vergoed.
 6. Car Interface zal het verschuldigde orderbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Car Interface.Artikel 8: Levering


 1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats binnen vijf werkdagen. Mocht de levertijd de vijfde werkdag overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de klant tijdig op de hoogte gesteld. Na 30 dagen heeft de consument het recht tot creditering van het bedrag. Ook mag de consument na 30 dagen zonder opgaaf van reden de bestelling annuleren.
 3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding. Extreme overschrijding zal enigszins worden gecompenseerd.Artikel 9: Garantie


 1. Car Interface staat in voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten.
 2. Op alle artikelen uit ons assortiment wordt 1 jaar garantie verleend, tenzij per product anders staat vermeld.
 3. De koper dient ten alle tijden de bijgeleverde boekjes en instructieboekjes zorgvuldig door te lezen voor installatie of gebruik. Mochten er vragen zijn gelieve contact met ons op te nemen voor gebruik of installatie van het aangeschafte systeem of product.
 4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
  1. Indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
  2. Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen.
  3. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.
  4. Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden of aangesloten.
  5. Indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  6. Indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd.Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud


Het eigendom van geleverde producten door Car Interface wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.Artikel 11: Handelsmerk


De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Car Interface afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.Artikel 12: Aansprakelijkheidsbeperking


 1. Car Interface aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door het geleverde product.
 2. Car Interface is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, of ondeskundigheid, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
 3. Verder aanvaardt Car Interface geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, mede ontstaan door onverantwoordelijk en/of onveilig gebruik.
 4. Car Interface vergoedt in geen geval kosten gemaakt aan derden, zoals bijvoorbeeld installatiekosten van onze producten.Artikel 13: Overmacht


 1. Indien Car Interface door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.
 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts situatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Car Interface als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. Car Interface zal de koper zo spoedig mogelijk van (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.Artikel 14: Ontbinding


 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens Car Interface niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Car Interface te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Car Interface het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in artikel 11.
 3. Car Interface is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Car Interface schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen. Tekortkomingen dient de koper nauwkeurig schriftelijk te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Car Interface verrichte prestaties, en heeft Car Interface onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
 7. Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 werkdagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren. Het volledige aankoopbedrag wordt dan door Car Interface terugbetaald.Artikel 15: Klachtenregeling


 1. Car Interface beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Car Interface, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Car Interface ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Car Interface binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Car Interface. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Car Interface niet op, tenzij Car Interface schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Car Interface, zal Car Interface naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 
Artikel 16: Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Car Interface en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


Belangrijke informatie

Vanwege het Coronavirus en de drukte bij PostNL kan de bezorging van je bestelling langer duren dan je gewend bent. Onze excuses hiervoor.